Khamis, 27 Oktober 2011

SELAMAT DATANG

TERIMA KASIH KERANA MENGIKUTI BLOG INI.IA MERUPAKAN SALAH SATU BLOG YANG DIBINA BERSAMA RAKAN SISWA UPSI.HARAPAN SAYA BLOG INI DAPAT MEMBERI SEDIKIT SEBANYAK MANFAAT DAN BAHAN RUJUKAN KEPADA INSAN YANG MEMERLUKANNYA TERUTAMA SEKALI KEPADA INSAN YANG BERKECIMPUNG DIDALAM DUNIA PENDIDIKAN 

Rabu, 19 Oktober 2011

DIRI SAYA


Siti Mariyam Binti Mohd Noor
No. Matrik: D20102042537
No K/P: 680929-02-5146
Subjek: KRT3013 - Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
Pensyarah: Dr. Sulaiman Sarkawi

 

Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM :
Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN :
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


Latihan Interaktif

Latihan Interaktif adalah latihan yang memerlukan murid untuk memberi respons segera kepada soalan yang diberi - menggunakan perisian/pautan/cakera padat - yang seterusnya akan menilai respons murid tadi dalam masa yang sama.Di bawah terdapat beberapa contoh latihan interaktif yang boleh kita berikan kepada murid.

Tahun 1
1. Adab Bergaul Dengan Rakan
2. Adab Sebelum, Semasa dan Selepas Berwudhu'
3. Adab Qada' Hajat
4. Huruf Hijaiyyah Berbaris
5. Surah Al-Falaq
6. Surah Al-Fatihah

Tahun 2
1. Bahagian Akhlak
2. Bahagian Aqidah
3. Bahagian Ibadah (Teka Silang Kata)
4. Pelajaran Jawi
5. Tilawah Al-Quran
6. Sirah Nabawiyyah

Tahun 3
1. Jenis-jenis Ibadah
2. Akhlak Menghidang Makanan
3. Adab Menziarahi Pesakit
4. Allah Bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
5. Doa Qunut Dan Terjemahannya
6. Mari Mengenal Hukum

Tahun 4
1. Adab Berjalan
2. Ulum Syariah (Mengenal Sifat-Sifat Allah)
3. Sirah (Peristiwa Gua Hira')
4. Syarat Wajib Solat
5. Hukum Tajwid
6. Pelajaran Jawi

Tahun 5
1. Akhlak
2. Aqidah Islamiyyah
3. Cara-Cara Bertayamum
4. Solat Berjamaah
5. Hukum Tajwid
6. Hijrah Rasulullah

Tahun 6
1. Adab-Adab Rehlah
2. Kesan Beriman Dengan Sifat Sama' Allah
3. Hikmah Berpuasa
4. Perkara Yang Membatalkan Puasa
5. Perjanjian Hudaibiyah
6. Pembukaan Kota Makkah


Di samping menajamkan pemahaman murid terhadap isi kandungan yang diajarkan oleh guru, dalam masa yang sama kita dapat menarik minat murid terhadap pembelajaran dengan adanya komputer.